Nieuws

LOKAAL: Vooruit Beveren en Groen fier op goedkeuring regenboogcharter

Team Vooruit

Tuesday 29

June 2021 20:05

Vooruit Beveren fier op goedkeuring regenboogcharter 

Op de gemeenteraad van 30 maart 2021 legden oppositiepartij Vooruit, samen met Groen, een motie ter goedkeuring van een regenboogcharter neer: een uitgebreid plan om een daadwerkelijk inclusiever beleid te implementeren. Tot groot genoegen van de partijen werd het regenboogcharter, behoudens enkele aanpassingen, door het bestuur overgenomen. Op de raad van 28 juni 2021 werd het charter ook effectief door de gemeenteraad goedgekeurd.

Na de vreselijke moord op David ging Vooruit Beveren meteen aan de slag: een doelgericht beleidsplan in de vorm van een regenboogcharter met 6 concrete doelstellingen was het resultaat.  Op de gemeenteraad van 30 maart 2021 legden Vooruit en Groen het charter voor, waar burgemeester Van De Vijver (cd&v) beloofde een commissie te organiseren.

Na een eerste commissie, waarin het bestuur zich beperkte tot het opsommen van beleidsmatige initiatieven die er nu reeds zijn, drongen Vooruit en Groen aan op meer. In een tweede commissie werd door het bestuur een aangepast regenboogcharter voorgesteld. Tot groot genoegen van de raadsleden van Vooruit en Groen ging het over nagenoeg het gehele regenboogcharter van de oppositiepartijen, met hier en daar aanpassingen en weglatingen.

Het regenboogcharter werd 28 juni 2021 goedgekeurd in de gemeenteraad. 

Raadslid Méline Rovillard (Vooruit) benadrukt het belang van een inclusiever beleid: “Holebi- en transgenderpersonen maken ontegensprekelijk deel uit van onze Beverse bevolking. Ze trouwen in het gemeentehuis, hun kinderen gaan naar de gemeenteschool en ze participeren aan het lokaal sociaal leven. Als minderheid krijgt deze groep vandaag de dag echter nog steeds te maken met heel wat vooroordelen, discriminatie en zelfs verbaal en fysiek geweld. Naast symbolische acties zoals het uithangen van de regenboogvlag, is daadwerkelijk lokaal beleid het ultiem instrument voor een inclusievere samenleving.

 

Het regenboogcharter bevat 6 sterke en duidelijke doelstellingen. Het gaat zowel om het informeren en bewuster maken van burgers, het verzamelen van kennis, het ondersteunen van holebi- en transpersonen in onze gemeente, het samenwerken met de maatschappelijke actoren, de aandacht voor holebi- en transpersonen in onze beeldvorming, alsook het - uiterst belangrijke - verhogen van gelijke kansen en veiligheid. Dit wordt dan bijvoorbeeld concreet ingevuld door genderneutrale vacatures en toiletten, maar ook door een gemeentelijke regenboogcharterwebsite waar bv. te vinden is hoe en waar geweld gemeld kan worden.

De raadsleden laten enthousiast weten: “Dit regenboogcharter is voor Beveren een primeur: het gaat om echte beleidsacties die bij een goede implementatie het verschil kunnen maken. Wij zijn erg tevreden dat de gemeente hiermee te kennen geeft dat men het voortouw wil nemen in het creëren van gelijke kansen voor holebi- en transpersonen op lokaal niveau. De goedkeuring van ons regenboogcharter is een win voor de gehele holebi- en transgemeenschap.”

Vooruit Beveren is dan ook uitermate tevreden met én fier op de goedkeuring van het charter. Wij kijken dan ook uit naar de uitrol van alle regenboogmaatregelen.

Het integrale charter luidt als volgt: 

REGENBOOGCHARTER GEMEENTE BEVEREN

 

Overwegende dat artikelen 10 en 11 van de Grondwet bepalen:  

 

“Er is in de Staat geen onderscheid van standen.

De Belgen zijn gelijk voor de wet; (…)

De gelijkheid van vrouwen en mannen is gewaarborgd.”

 

“Het genot van de rechten en vrijheden aan de Belgen toegekend moet zonder discriminatie verzekerd worden. Te dien einde waarborgen de wet en het decreet inzonderheid de rechten en vrijheden van de ideologische en filosofische minderheden.”

 

Overwegende dat artikel 8 samen gelezen met artikel 14 van het Universeel Verdrag voor de Rechten van de Mensen bepaalt:

 

“Een ieder heeft recht op respect voor zijn privéleven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn correspondentie.”

 

“Het genot van de rechten en vrijheden die in dit Verdrag zijn vermeld, moet worden verzekerd zonder enig onderscheid op welke grond ook, zoals geslacht, ras, kleur, taal, godsdienst, politieke of andere mening, nationale of maatschappelijke afkomst, het behoren tot een nationale minderheid, vermogen, geboorte of andere status.”

 

Overwegende dat holebi- en transgenderpersonen ontegensprekelijk deel uitmaken van onze Beverse bevolking. Ze trouwen in het gemeentehuis, hun kinderen gaan naar de gemeenteschool en ze participeren aan het lokaal sociaal leven.

 

Overwegende dat de holebi- en transgenderpersonen als minderheid vandaag de dag nog steeds te maken krijgen met heel wat vooroordelen, discriminatie en zelfs verbaal en fysiek geweld;

Overwegende dat een lokaal regenboogcharter kan leiden tot een inclusiever beleid, streeft de gemeente Beveren dit na door het onderschrijven van een regenboogcharter waarin volgende 6 doelstellingen centraal staan:

 1. We maken de burgers bewuster en informeren;
 2. We verzamelen kennis en omringen ons met experten;
 3. We ondersteunen en versterken holebi- en transpersonen in onze gemeente;
 4. We verhogen de gelijke kansen en de veiligheid in onze gemeente;
 5. We hebben aandacht voor holebi- en transpersonen in ons aanbod en in onze beeldvorming;
 6. We zetten maximaal in op samenwerking met maatschappelijke actoren.

Concreet vertalen deze doelstellingen zich in volgende acties:

 1. We maken de burgers bewuster en informeren;
 • De regenboogvlag wappert constant aan het gemeentehuis, niet enkel op de internationale dag tegen holebi- en transfobie;
 • In het gemeentelijk onderwijs wordt:
 • tijdens de levensbeschouwelijke vakken gewerkt rond verdraagzaamheid, omgaan met anders-zijn in al zijn vormen, …
 • gewerkt met de KIVA-methode om pesten tegen te gaan en te werken rond vreedzaam samenleven en werken
 • een regenboogbank geplaatst

-  We maken het regenboogcharter bekend op de gemeentelijke website met verwijzingen naar holebi-organisaties waarbij men terecht kan voor allerlei informatie

- We maken de communicatie naar onze inwoners genderneutraal (vb. bewonersbrieven).

- We verspreiden genderneutrale vacature.

- Op alle sanitaire voorzieningen in onze gebouwen wordt enkel vermelding gemaakt van de aanwezige faciliteiten en wordt de verwijzing naar man of vrouw verwijderd.

 1. We verzamelen kennis en omringen ons met experten; voor informatieverzameling rond concrete thema’s gaan we te rade bij relevante organisaties.
 2. We ondersteunen en versterken holebi- en transpersonen in onze gemeente; lokale LGBTQ-verenigingen in de kijker zetten.
 3. We verhogen de gelijke kansen en de veiligheid in onze gemeente; op de gemeentelijke website wordt een regenboogcharterpagina aangemaakt met verwijzingen  naar relevante organisaties. Ook wordt opgenomen hoe geweld tegen holebi’s en transgenders gemeld kan worden of waar men terecht kan indien men hierover wil praten met deskundigen.
 4. We hebben aandacht voor holebi- en transpersonen in ons aanbod en in onze beeldvorming; zorgen voor genderneutrale vacatures;
 5. Aandacht hebben voor een diversere, genderneutrale, beeldvorming in ‘Onze Gemeente’; Relevante samenwerkingen stimuleren.

Beslist de gemeenteraad van Beveren:

Artikel 1.een Bevers regenboogcharter goed te keuren;

Artikel 2. zes hoofddoelstellingen te onderschrijven:

 1. We maken de burgers bewuster en informeren;
 2. We verzamelen kennis en omringen ons met experten;
 3. We ondersteunen en versterken holebi- en transpersonen in onze gemeente;
 4. We verhogen de gelijke kansen en de veiligheid in onze gemeente;
 5. We hebben aandacht voor holebi- en transpersonen in ons aanbod en in onze beeldvorming;
 6. We zetten maximaal in op samenwerking met maatschappelijke actoren.

Ga naar Nieuws Vooruit
Over de Auteur

Team Vooruit

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant