Nieuws

LOKAAL: VOORUIT verbolgen over afhandeling PRUP Kleinstedelijk gebied Tienen

Bertrand Demiddeleer

Voorzitter (gemeenteraad) Halle / Provincieraadslid Vlaams-Brabant

Friday 28

January 2022 19:56

De fractie uit de provicnieraad bundelt de krachten met de VOORUTI)fractie uit de gementeraad van Tienen tegen de afhandeling van het PRUP Kelinstedelijk gebied Tienen. Er wordt niet geluisterd naar de bezorgdheden van de Tienenaar en er wordt niet doordacht omgegaan met de problemen en de plannen.

De provincieraad van 25/01 stelde de eerste herziening van het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) ‘Afbakening kleinstedelijk gebied Tienen” definitief vast. Dit omvat de deelplannen “Ontwikkeling bedrijventerrein Soldatenveld”, “Ontwikkeling site Leuvenselaan (Nelissensite)” en de aanleg van de Oostelijke Ring.  De beide VOORUIT-fracties zijn zwaar ontgoocheld dat de provincieraad in haar zitting van 25/01 de herziening van het PRUP definitief vastlegde.  VOORUIT stemde tegen.

"Op de gemeenteraad van juni 2021 verzette onze fractie zich reeds tegen dit PRUP, ", zegt gemeenteraadslid voor VOORUIT Nele Daenen "ook op de provincieraad van 25/01 stemde onze fractie tegen het nieuwe PRUP.  We blijven van mening dat het huidig PRUP onvoldoende onderbouwd is en nog te veel onduidelijkheden en risico’s met zich meebrengt inzake mobiliteit en leefbaarheid, maar nog meer onvoldoende rekening houdt met eerder gestelde bezwaren en negatieve adviezen van verschillende instanties."

 

"Onze beide fracties hebben op dit dossier samen zwaar oppositie gevoerd om het ontwerp af te wijzen omdat het simpelweg onvoldoende onderbouwd is, heel wat onduidelijkheden en risico’s omvat wat betreft mobiliteit en leefbaarheid voor omwonenden." zegt provincieraadslid Louis Tobback. "Met een groot deel van de negatieve adviezen en ingediende bezwaren wordt geen rekening gehouden. Wat ons betreft heeft de meerderheid van Tienen opnieuw een kans gemist om dit dossier ter harte te nemen in het belang van velen. Er is vanuit het lokaal bestuur onvoldoende op tafel geklopt om dit dossier fundamenteel te herzien."

"Dit is volkomen onbegrijpelijk!" reageert Daenen daarop. "Het is bovendien ongehoord dat men zich nu wegsteekt achter het feit dat het een beslissing is van de provincie waar een aantal van de vertegenwoordigers van de huidige Tiense coalitie in de meerderheid zitten. Hoe krijgt men dit uitgelegd aan de betrokkenen?  Maar onze fractie stelt zich ook vragen over hoe de verschillende deelplannen op dit

moment zijn opgebouwd. Voor de bedrijvenzone Soldatenveld stellen we ons eerst en vooral vragen bij de locatie maar ook het feit dat er onvoldoende ontsluiting is voorzien. Men verwijst onder meer naar

de aanleg van de Noordelijke ring (vanaf Soldatenveld over Oplintersesteenweg richting Diestsesteenweg) waar het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) in haar eigen advies aanhaalt dat er hiervoor geen middelen voor voorzien worden. Zonder een goede weginfrastructuur komt er een enorme druk op de dorpskernen van Oplinter en Sint-Margiet-Houtem hetgeen de leefbaarheid sterk zal impacteren. Het project heeft ook een enorme repercussie op de landbouwactiviteit in de betreffende zone. Daarenboven is er ook te weinig gekeken naar de huidige leegstand op andere Tiense bedrijvenzones."

"Voor het traject Oostelijke ring (tussen Soldatenveld en rond punt Hakendover) moet men ook eerlijk durven zijn. Ook hiervoor geeft AWV te kennen dat er geen middelen zullen voorzien worden, nochtans essentieel voor de bereikbaarheid en de ontsluiting van de bedrijvenzone Soldatenveld.  Ook voor de detailhandelszone aan de Leuvenselaan wordt onvoldoende rekening gehouden met de verkeersimpact. AWV stelt hier ook expliciet een negatief advies inzake de aan te leggen ventwegen en ontsluiting van het terrein. Op welke manier kan men deze site dan volwaardig ontwikkelen? Maar minstens zo belangrijk is het effect op de (klein)handel in de Tiense binnenstad. De opgelegde voorwaarden voor type en grootte-orde van winkels bieden wat ons betreft te weinig garanties dat de nieuwe site geen concurrentie zal betekenen voor bestaande handelaars. VoOORUIT blijft van mening dat het voorliggend voorstel PRUP te veel onzekerheden en risico’s met zicht meebrengt. Op basis van de huidige info en onderbouw van het PRUP vinden wij de verschillende deelplannen niet klaar voor verdere uitvoering. Met onze beide fracties zullen we de verschillende deeldossiers van dichtbij blijven opvolgen en de betrokkenen blijven informeren van mogelijke verdere acties tegen deze beslissing. Dit gaat om dossiers die belangrijk zijn voor onze stad en voor de Tienenaar" verduidelijkt ze.

"Dit zijn dossiers waarvoor men de nodige politieke moed moet hebben om deze in het belang van de inwoners correct en doordacht uit te werken zonder de mensen zand in de ogen te strooien.  En die moed missen we helemaal, zowel in de gemeenteraad van Tienen als in de provincieraad" sluit Louis Tobback af.


Ga naar Bertrand Demiddeleer
Over de Auteur

Bertrand Demiddeleer

Voorzitter (gemeenteraad) Halle / Provincieraadslid Vlaams-Brabant

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant