Nieuws

LOKAAL: Leuven lanceert relanceplan voor economie en veerkracht

Team Vooruit

Monday 12

April 2021 21:47

12/04/21 - In maart 2020 brak het coronavirus uit in ons land. Meer dan een jaar later beheerst het virus nog steeds ons leven. Na het eerdere uitgebreide steunplan van juni, stelt het Leuvense stadsbestuur nu een bijkomend relanceplan voor, dat steunt op twee motoren. “Daarmee willen we onze stad een echte doorstart geven na corona. De eerste motor is de relance van de economie, zodat de handel en bedrijvigheid opnieuw op volle toeren kunnen draaien”, zegt burgemeester Mohamed Ridouani. “De tweede motor is de relance van de veerkracht, die minstens even belangrijk is. We gaan als stad extra investeren, heel bewust en doordacht, in de stad en vooral in de inwoners.”

“Het voorbije jaar hebben we al een heleboel acties en initiatieven genomen om de inwoners bij te staan”, zegt burgemeester Ridouani. “De Leuvenaars hebben zich heel zorgzaam getoond, ook nu nog. Samen doorstaan we dit en samen zullen we ook weer opveren. Met dit bijkomend relanceplan gaan we extra investeren, met aandacht voor zowel de lokale economie en bedrijvigheid, als voor de veerkracht en het mentaal welzijn van onze inwoners. We hebben nood aan goesting om er weer samen voor te gaan.”

“De coronacrisis heeft onze bestuursnota bevestigd”, zegt schepen David Dessers. “Het blijft de richting bepalen die we uitgaan om van Leuven een van de meest zorgzame, groene en welvarende steden te maken. Dit relanceplan zal er samen met het daadkrachtig uitvoeren van ons meerjarenplan voor zorgen dat de stad niet in een neerwaartse spiraal terecht komt, maar vooruit blijft gaan.”

De stad blijft dus bewust investeren. “De Leuvenaars staan daarbij centraal”, zegt schepen Dirk Vansina. “We investeren in zorg en voorzieningen dichtbij mensen, in aangenaam, groen en kwalitatief openbaar domein, propere straten en parken, in sterke en duurzame woonkernen, in een bruisend cultuur-, sport-, en vrijetijdsaanbod, in krachtige verenigingen, in meer werkgelegenheid, in onderwijs dat kansen biedt… Telkens met als doel de levenskwaliteit verbeteren, met en voor iedereen.”

Financiering
Dit relanceplan sluit aan op het uitgebreide steunplan dat in juni werd voorgesteld, samen goed voor een bijkomende investering van haast 20 miljoen euro. De huidige herziening van de meerjarenplanning van de stad voorziet in de nodige budgetten voor het aanvullende relanceplan, goed voor een bijkomend budget van 16,2 miljoen euro bovenop de reguliere budgetten. Daarmee doet de stad een extra inspanning van bijna 36 miljoen euro om Leuvenaars en de sectoren te ondersteunen. Dat budget wordt besteed over meerdere jaren.

TOTAAL EXTRA BUDGETTEN

€ 19.545.000

€ 16.218.000

€ 35.763.000

Een greep uit de acties en budgetten

RELANCE VAN DE VEERKRACHT

Extra budget tot 2025 beslist in steunplan 2020

Extra budget tot 2025 beslist in relanceplan 2021

Totaalsom

Mentale veerkracht

€ 175.000

€ 774.500

€ 949.500

Ondersteuning kwetsbare Leuvenaars

€ 2.387.000

€ 601.500

€ 2.988.500

Buurtgericht en proactief ondersteunen (outreaching)

€ 1.428.500

€ 78.500

€ 1.507.000

Wonen

€ 3.572.000

€ 310.000

€ 3.882.000

Digitale kloof dichten

€ 1.293.200

/

€ 1.293.200

Steun voor cultuur, sport en jeugd

€ 2.250.000

€ 1.184.500

€ 3.434.500

Volledige uitbetaling algemene werkingstoelagen verenigingen en organisaties in alle sectoren

€ 3.439.925

€ 3.463.000

€ 6.902.925

RELANCE VAN DE ECONOMIE

Extra budget beslist in steunplan 2020

Extra budget beslist in relanceplan 2021

Totaalsom

Toekomstfonds innovatieve startups

/

€ 2.500.000

€ 2.500.000

Evenementen

€ 830.000

€ 850.000

€ 1.680.000

Steun handel en horeca

€ 709.000

€ 2.205.000

€ 2.914.000

Kwijtschelding taksen en huurretributies 2021

€ 1.594.500

€ 1.520.350

€ 3.114.850

 

EERSTE MOTOR: RELANCE VAN DE VEERKRACHT

1. Mentale veerkracht en zorgzaamheid
De mentale veerkracht heeft een klap gehad. Het voorbije jaar is zwaar geweest voor iedereen, om soms heel verschillende redenen. De coronacrisis vraagt haast onmenselijke inspanningen. Daarom investeert de stad maximaal in welzijn en veerkracht. Je staat er in Leuven niet alleen voor.

Tegelijk heeft Leuven zich zorgzaam getoond. Die zorgzaamheid wil de stad vasthouden en ondersteunen, door te investeren in zorg dichtbij de mensen om noden op te vangen en aan te pakken, samen met het uitgebreide zorg- en welzijnsnetwerk dat Leuven rijk is.

Een greep uit de acties:

 • Campagne rond veerkracht en geestelijke gezondheid, om de drempel te verlagen en Leuvenaars te informeren over de mogelijke hulp in Leuven.
 • Initiatieven voor psychologische ondersteuning zowel in als buiten de schoolomgeving, onder meer met jongerencoaches, naast het bestaande aanbod dat verschillende partners in Leuven aanbieden.
 • Focus op mentaal welbevinden bij het stedelijk buurtwerk, onder andere door extra jongerenwerker, zowel via individuele trajecten als via groepsactiviteiten.
 • Het OCMW zet samen met de partners geestelijke gezondheidszorg een psycholoog in en komt tussen in kosten voor psychosociale zorg, zodat die toegankelijk blijft voor iedereen. Het schakelt samen met de eerstelijnzone ook een expertenteam in voor laagdrempelige aanmelding en doorverwijzing naar de gepaste hulp.
 • Zorg Leuven bereikt met haar eerstelijnspsycholoog heel wat mensen in de thuiszorg, deze aanklampende aanpak zetten ze verder. In de woonzorgcentra zijn twee psychologen actief die klaar staan voor de zorgmedewerkers. Zij zoeken ook mee naar gepaste psychologische hulp voor bewoners wanneer dat nodig is. De arbeidspsycholoog vormt met deze psychologen een zelfzorgteam die medewerkers in groep en individueel ondersteunen naar aanleiding van de coronacrisis.
 • De ketenaanpak rond intrafamiliaal geweld voorzetten en versterken, onder meer met het zorgcentrum voor seksueel geweld in UZ Leuven. Er loopt ook een sensibiliseringscampagne in samenwerking met CAW tot eind 2021.
 • De Tiendaagse van de Veerkracht 2021 voorziet een aanbod in alle Leuvense buurten.
 • We werken aan enkele Troostplekken als herdenkingsplaatsen voor het verlies dat vele mensen getroffen heeft.
 • Mentale ondersteuning van horecaondernemers, die het door de verplichte sluiting van hun zaak steeds moeilijker krijgen.
 • Samen met de onderwijsinstellingen maken we middelen vrij voor een digitale tool voor studenten, om hen makkelijker met elkaar in contact brengen. Zo hopen we eenzaamheid bij studenten tegen te gaan en willen we studenten helpen om makkelijk nieuwe contacten te leggen, op een coronaveilige manier zolang de coronacrisis woedt, maar ook nadien.
 • Het platform Leuven Helpt, dat een groot succes is tijdens corona, wordt permanent, zodat inwoners één duidelijke plek hebben waar ze met al hun vragen voor ondersteuning terecht kunnen. Zo stimuleert de stad onderlinge zorgzaamheid tussen Leuvenaars.
 • Outreachers, zoals buurtwerkers, maatschappelijk werkers, gezinscoaches, jeugdwerkers, het sterke Leuvense middenveld…  die naar de mensen toe gaan en hen actief opzoeken om noden op te vangen en aan te pakken worden verder ondersteund

2. Ondersteuning Leuvenaars in kwetsbare situaties
Corona heeft ervoor gezorgd dat mensen die reeds in een moeilijke situatie zaten, het nu nog moeilijker hebben. Daarnaast zijn er mensen die het door corona moeilijk kregen. Als je het financieel moeilijk hebt, heeft dat een nefaste invloed op zowat alles. Daarom is investeren in armoedebestrijding door kwalitatieve en betaalbare kinderopvang, goede huisvesting, gezinsondersteuning, gezondheidszorg, ouderenzorg, tewerkstelling… meer dan ooit cruciaal. Leuven blijft ervoor zorgen dat iedereen mee kan.

Een greep uit de acties:

 • Bijkomende ondersteuning, onder meer via het coronanoodfonds van het OCMW, dat gericht is op de basisbehoeften, zoals water, huur, psychologische noden, digitale armoede... De doelgroep wordt verruimd, er is bredere ondersteuning bij digitale noden en gezinnen kunnen beroep doen op het fonds voor uitgaven voor hun jonge kinderen.
 • In het voorjaar van 2021 zullen er opnieuw maaltijdchequekaarten bedeeld worden vanuit de stad en OCMW. In 2020 kregen ongeveer 450 gezinnen die client waren van het OCMW in juni en december telkens 35 euro per kind toegekend via een maaltijdchequekaart.
 • In de hedendaagse maatschappij zijn digitale vaardigheden en toegang tot internet onmisbaar geworden. De stad voorzag in juni een ruim budget voor Iedereen Digitaal @ Leuven. Ondertussen is er een inzamel- en herstelpunt voor laptops en computers, is er een proefproject met Telenet voor betaalbaar internet en is er een pilootproject rond buddy-werking opgestart, waarbij een digi-buddy één op één hulp kan bieden bij digitale vragen. Daarnaast is er een proeftraject opgestart specifiek voor senioren en nieuwkomers.
 • Om meer mensen te kunnen begeleiden in de zoektocht naar een huurwoning op de private markt, verhogen we de toelage voor het Woonanker.
 • Via pilootprojecten met schoolondersteuners en brugfiguren willen we kwetsbare gezinnen beter begeleiden.
 • De stad stelt een coördinator aan rond armoedebestrijding op school, zodat iedere Leuvense leerling maximaal ondersteund wordt.
 • Wie twee jaar op de wachtlijst staat voor een sociale woning en minstens een kind ten laste heeft, komt in aanmerking voor de Leuvense huurpremie. We breiden deze premie uit en leiden mensen die er recht op hebben maar er geen gebruik van maken toe naar de premie.

3. Steun voor cultuur, sport en verenigingsleven
Het bruisende culturele, sportieve en verenigingsleven is een verrijking voor de stad en haar inwoners. Corona maakte het beleven en beoefenen van cultuur, sport, vrijetijd… moeilijk. Terwijl het voor veel mensen kleur geeft aan hun leven. Het geeft energie, inspireert en stimuleert. Met andere woorden: het is goed voor het mentale welzijn. Het stadsbestuur zorgt ervoor dat verenigingen, clubs en organisaties in sport, cultuur, jeugd en vrijetijd de ruimte hebben om opnieuw te floreren, zowel financieel, als fysiek, als mentaal.

Een greep uit de acties:

 • De toelagen aan erkende verenigingen worden volledig uitbetaald.
 • De huur van stadsgebouwen wordt (deels) kwijtgescholden.
 • Sportverenigingen krijgen een extra toelage en ook de toelages voor activiteiten in het kader van Europese Sportstad worden uitbetaald, ook als ze niet kunnen doorgaan.
 • Voor de jeugdverenigingen is er een extra budget voor het coronanoodfonds, en bijkomende ondersteuning voor de organisatie van jeugdkampen, de speelpleinwerking en de (mobiele) skateparken.
 • Naast de nood- en herstelfondsen voor cultuur die in 2020 reeds uitbetaald zijn, aanvullend op de steun van de hogere overheden, is er een tweede noodfonds voor individuele cultuurprofessionals. Het relancefonds voor cultuur wordt samen met de sector uitgewerkt en verfijnd.

 

TWEEDE MOTOR: RELANCE VAN DE ECONOMIE

De impact van de coronacrisis op het economisch weefsel is groot, niet alleen in Leuven. Bedrijven, ondernemers, handel, horeca… zijn belangrijk voor de stad. Leuven helpt op alle mogelijke manieren om de bedrijvigheid in de stad weer aan te zwengelen, samen met de sectoren.

Zo wil het stadsbestuur de economie opnieuw robuust en toekomstbestendig maken, in samenwerking met de brede economische sector. Daarnaast ondersteunt de stad doelgericht, onder meer op basis van de Graydoncijfers die eerder aangekocht zijn.

1. Economie en werkgelegenheid
Samen met de ondernemers investeren we in een toekomstgerichte economie, ook door ruimte te voorzien, onder meer met het nieuwe wetenschaps- en innovatiepark Leuven Noord. Belangrijk aandachtspunt van de stad is de Leuvense werkgelegenheid zo goed mogelijk op peil te houden, ook op langere termijn.

Een greep uit de acties:

 • We starten een toekomstfonds voor ondersteuning van en investering in innovatieve startups
 • Om mensen om te scholen en kansen te bieden op de arbeidsmarkt, voorzien we een toelagereglement.
 • Leuven is een stad met veel bedrijven die digitale toepassingen ontwikkelen. Er worden opleidingen en eventueel voorzieningen getroffen om de digitale kloof bij de doelgroepen te verkleinen.
 • Samenwerking met VDAB om mensen naar toekomstgerichte opleidingen zoals de zorg of de ICT te heroriënteren en jobs te verduurzamen, onder meer via starterscoaching.
 • Leuven is partner in project van het Europees Sociaal Fonds om opleidingstrajecten op te zetten voor werkenden. Concreet gaat het over een proeftuin om mensen tijdens hun tewerkstelling op te leiden voor een job als verzorgende/zorgkundige.
 • We voorzien een toelage aan maakbedrijven om nieuwe producten te ontwikkelen om lokale productie aan te moedigen.
 • Door verder te investeren in circulaire economie en lokale landbouw versterken we de lokale, toekomstgerichte economie, creëren we duurzame jobs en worden we minder afhankelijk van de wereldmarkt.
 • We ondersteunen de sociale economie door intern versterkt en multidisciplinair in te zetten op sociale duurzame overheidsopdrachten.
 • Door extra in te zetten op het energetisch renoveren van woningen creëren we werkgelegenheid in de bouwsector.

2. Beleving als aanjager
Het is meer dan ooit belangrijk om Leuven te positioneren als economische en innovatieve aantrekkingspool, waar altijd iets te beleven is. Die beleving is eveneens een aanjager voor de heropleving van de economie.

Een greep uit de acties:

 • Het stadsbestuur blijft Leuven op de kaart zetten als dé stad voor innovatie, onder meer met AND&-festival en een internationale campagne. De Europese erkenning als iCapital opent daarvoor deuren, om ondernemers en bedrijven aan te trekken om hier te investeren en werkgelegenheid te creëren.
 • Ook grote evenementen, zoals het WK Wielrennen in september of het stadsfestival KNAL rond de Big Bang-theorie in oktober, zullen Leuven verder internationaal in de kijker zetten. Tegelijk zullen die events er voor zorgen dat de stad opnieuw bruist, zowel voor Leuvenaars als voor bezoekers.
 • De zomeractiviteiten zorgen voor sfeer in de stad. In 2021 zullen die net zoals vorig in aangepaste vorm doorgaan. We voorzien plaats voor veilige evenementen, er is het project rond de Velodroom op de Hertogensite, de feestelijkheden rond 200 jaar Kruidtuin…

3. Handel en horeca
Het voorbije jaar ondernam de stad al verschillende acties om de Leuvense handel en horeca te ondersteunen. Ook nu zal de stad de nodige steun bieden, zowel bij de heropstart van de horeca, als op lange termijn.

Een greep uit de acties:

 • Individuele coachingtrajecten, opleidingen en een toelagereglement voor ondernemers die investeren in slimme digitale toepassingen
 • Coaching in bedrijfsvoering met het oog op een doorstart
 • Net zoals in 2020 worden een aantal taksen kwijtgescholden, waaronder de terrastaks, de standplaatstaks voor taxi’s en de toeristische verblijfstaks. De jaarlijkse taks voor nachtwinkels wordt opgeschort voor 2021.
 • Horecazaken kunnen tot maart 2022 een uitgebreid terras zetten. Daarnaast is er een jaarlijkse ondersteuning voorzien voor horeca-uitbaters die hun terras duurzaam willen verwarmen.
 • Ondersteuning voor de handelskernen buiten het kernwinkelgebied en ondersteunen van sectororganisaties
 • We starten met een ruime klankbordgroep voor handelaars en horecaondernemers, om de noden beter in kaart te kunnen brengen en tot gedragen oplossingen te komen.
 • Via gerichte acties, campagnes en een samenwerking met Visit Leuven en Liefst Leuven promoten we Leuven als winkelstad.
 • Het lokaal duurzaam logistiek platform Wij.Leveren/Leuven.Levert wordt verder uitgebouwd.

 

Over de Auteur

Team Vooruit

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant