Nieuws

LOKAAL: Melle - Hoe gezond is uw grond?

Vooruit Lokaal

Tuesday 04

April 2023 20:48

Sinds maart 2022 vraagt Vooruit Melle verduidelijking over een mogelijke problematiek van een PFOS-verontreiniging op twee sites: de oude brandweerkazerne en het Camille Melloyhof. Na ons lang aandringen vond onze milieudienst tijd om dit dossier te behandelen en tegen de zomer 2023 zou er een ruime staalafname en meer duidelijkheid komen. Wachten wordt beloond. Zodra we deze resultaten kennen, zullen deze worden gecommuniceerd.

PFOS vinden we niet enkel op deze sites, maar jammer genoeg is dit gevaarlijke goedje zo goed als overal in Vlaanderen terug te vinden. In welke mate dit onze gronden vervuild is niet duidelijk.

“Hoe gezond is uw grond?“ Vooruit Melle vindt het wenselijk om te weten of je grond gezond is als je zelf een moestuintje aanlegt, zelf gekweekte groenten of fruit eet of de eieren van jouw kippen gebruikt.

Merelbeke heeft alvast een oplossing: een subsidiereglement waarbij er voor analyses van grondwater en grond een subsidie van respectievelijk 150 euro voor het grondwater en van 100 euro voor de bodemanalyse wordt voorzien.

Een particuliere meting kost al snel ongeveer 400 euro; hetgeen inhoudt dat de gemeente voor 25% zou tegemoetkomen in de kosten, maar voor 100% zal instaan in de geruststelling van eerder genoemde Mellenaars.

Vooruit Melle stelde de vraag of Melle een gelijkaardig reglement zal invoeren om een subsidie toe te kennen bij de staalafname van grondwater en grond zoals in Merelbeke?

De Melse bestuursmeerderheid zag het nut niet in om dergelijk reglement in te voeren.

We vinden dit jammer en alweer een gemiste kans.

Meer info hierover vind je op de site van Merelbeke

Gemeenteraad van 21 maart 2022

Schepen Bleyenberg (CD&V/N-VA) zegt:

“ Er wordt eerstdaags een bodemanalyse uitgevoerd door een hiervoor erkend studiebureau. Van zodra de resultaten hiervan bekend zijn, zullen wij die ook meedelen. Gezien het feit dat er veel grondverzet is geweest voor de verkaveling die zich nu op deze locatie bevindt, gaat men er van uit dat er een verwaarloosbaar potentieel gevaar is. Maar dus, als de resultaten er zijn, zullen we die bekendmaken.”

“Gelet op het feit dat de brand dateert van de jaren ’80, vond de milieudienst het weinig zinvol om voorzorgsmaatregelen op te leggen. Wat ik ook zei, het gebied is verkaveld. Er is heel veel grondverzet geweest. De kans op PFOS verontreiniging is dan ook erg beperkt. We hebben er dan ook voor gekozen om er geen verdere aandacht aan te geven, ook omdat het onderzoek één dezer dagen al wordt uitgevoerd.

Gemeenteraad 23 mei 2022

Schepen De Buck (CD&V/N-VA) zegt:

“Goede vragen, maar u neemt een paar dingen samen en dat is niet bevorderlijk voor het dossier zelf. Wat bedoel ik daarmee? Het is niet aan de gemeente om te bepalen of er wel of niet staalnames gebeuren. Het is inderdaad zo dat de site nog niet is overgedragen aan de gemeente, wat inhoudt dat wij als gemeente geen toestemming kunnen geven, want we zijn geen eigenaar. Men heeft vanuit OVAM een studiebureau aangesteld. Zij hebben contact opgenomen met de eigenaar. Die had tot voor kort nog geen toestemming gegeven. Ik heb vorige week vernomen dat hij zich intussen akkoord zou verklaard hebben. Wanneer en hoe dit gaat gebeuren, is in handen van het studiebureau zelf. Als gemeente kunnen we geen toestemming geven om op het terrein van iemand anders metingen te laten doen. Ik had voorgesteld aan OVAM om op het openbaar domein in de directe omgeving metingen te laten doen, om zo al een indicatie te kunnen krijgen, maar die werkwijze wordt niet gehanteerd, ook niet op andere locaties. Daar wil men niet van afstappen. Wij hebben het niet tegenhouden in ieder geval. Het is de eigenaar zelf die door geen toestemming te geven, om welke reden dan ook, voor vertraging in het dossier heeft gezorgd. Van zodra de metingen zouden uitgevoerd zijn en wij op de hoogte zijn van de resultaten daarvan, dan gaan we natuurlijk iedereen daarvan op de hoogte stellen. We hebben er geen baat bij om gelijk wat achter te houden, of er nu verontreiniging wordt vastgesteld of niet. Van zodra er duidelijkheid is, is dat in ieders voordeel. Dat wat betreft het Camille Meloyhof.

“Wat betreft de toestemming hoeft de overdracht niet plaats te vinden. Meer nog, vanuit OVAM gaat men uit van eerst de metingen afronden en dan de overdracht regelen, om de heel eenvoudige reden dat het naar sanering van de site toe, als dat nodig zou zijn, alleen maar complexer wordt als de eigendomsstructuur intussen veranderd is. Met andere woorden, ze hebben voorgesteld om op korte termijn samen te zitten met de gemeente, de milieudienst, OVAM en de eigenaar om het traject, de strategie die OVAM voorstelt, uit te klaren. Men kan, van zodra de eigenaar toestemming geeft, aan de slag om metingen te doen. We hadden de suggestie gedaan om onze gronden in de directe omgeving ter beschikking te stellen voor metingen. Ik wil dat gerust nog eens doorgeven. Of men dat gaat doen, weet ik niet omdat schadeclaims en zo op openbaar privé-domein altijd een stuk complexer zijn om te regelen. Het is jammer dat de overdracht nog niet gebeurd is, maar het is niet uitzonderlijk. Er zijn soms achterliggende redenen zoals in de wijk Jan De Lichte. Dat laat nog even op zich wachten. Ook in de raad straks staan nog een aantal vergelijkbare cases op de agenda.

“De timing is niet bepalend voor het onderzoek. Als de huidige eigenaar, de verkavelaar, zegt dat het goed is, kan men direct aan de slag. Wanneer de overdracht gaat gebeuren, daar kan ik nu niet op antwoorden.”

Schepen De Vis (CD&V/N-VA) zegt:

“Ter aanvulling van Frederik wil ik nog meegeven dat ik afgelopend weekend een brandweerman ontmoet heb die aanwezig was bij de bluswerken van Plastigran. Die zei dat er hoegenaamd geen schuim werd gebruikt. Er was in die periode nog geen sprake van schuim om te blussen. Zeker niet bij de brandweer van Melle. Dat zal het probleem dus zeker ook beperkt houden.”

Schepen De Buck (CD&V/N-VA) zegt:

“Nog een kleine aanvulling. Eind vorige week is er via de brandweerzone een bericht doorgekomen, waarbij men ook melding maakt van de voorlopige bevindingen van de onderzoeken die op andere locaties in Vlaanderen wel al hebben plaatsgevonden. Gewoon ter info om een idee te krijgen van de impact. Daar komt als één van de conclusies uit dat de kans op vervuiling bij eenmalige activiteiten, concreet bijvoorbeeld bluswerken bij branden, zoals hier bij Plastigran, een heel stuk kleiner is dan men eerst aangenomen had. Omgekeerd, bij plaatsen bij kazernes waar men regelmatig oefeningen doet en zo, is dat een ander verhaal. Bij de oude brandweerkazerne bijvoorbeeld zou dat wel eens meer kans op vervuiling kunnen geven. Anderzijds zijn daar minder risico’s in de directe omgeving. Dat is een bericht van 20 mei. Heel recent dus.”

Gemeenteraad 21 november 2022

Schepen De Buck (CD&V/N-VA) zegt:

“Wij delen uw bezorgdheid. Dat is zeker en vast zo, maar spijtig genoeg kan ik u niet veel nieuws vertellen. Wat ik u wel kan zeggen, in algemene termen, is dat van de 3 sites die aangeduid waren als potentieel verdacht, er al één van de lijst is gehaald. Dat is de locatie van de nieuwe brandweerkazerne. Omdat het een brandweerkazerne is, was die op de lijst geplaatst, maar na onderzoek (geen staalname, maar onderzoek naar de activiteit, de wijze van stockage en de wijze van oefenen), heeft men deze van de lijst gehaald. Er zou geen verontreiniging zijn. Wat de andere locaties betreft, hebben we nog geen nieuws gehad. Ik heb vorige week nog een bericht gestuurd om naar de laatste stand van zaken te vragen bij OVAM. Het antwoord daarop was dat ik rechtsreeks zou gecontacteerd worden door het studiebureau van zodra zij informatie hebben. Maar ik ben nog niet gecontacteerd. Het is dus nog even afwachten. Ik weet dus ook niet of al staalnames gebeurd zijn, en zoja, of er al resultaten zijn. Destijds hebben we wel aan OVAM gevraagd of wij als gemeente toestemming konden verlenen om op ons aanpalend gebied monstering te laten plaatsvinden, maar dat was een piste die men niet volgde. Ze hadden daar een argumentatie rond. Dat is niet de mijne, maar ja... Heel concreet gaan we nog even afwachten. Hopelijk zal het studiebureau eerstdaags contact opnemen. Zoniet, zal ik een rappel sturen via OVAM, want ik weet ook niet wie ik moet contacteren binnen het studiebureau.”

Schepen De Buck (CD&V/N-VA) zegt:

“U heeft daarnet een nieuwe suggestie geopperd, namelijk het subsidiëren van een stap die door inwoners gezet wordt. Die piste hebben we zelf nog niet bekeken. Dat is nog een mogelijkheid. We gaan dat nog in het midden laten.”


Ga naar Vooruit Lokaal
Over de Auteur

Vooruit Lokaal

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant