Nieuws

LOKAAL: Gent – ‘Gezonde stadsfinanciën ondanks corona!’

Team Vooruit

Friday 28

May 2021 12:03

Uitstekend nieuws over de centen van de Stad Gent: de financiële situatie blijft stabiel, ondanks hogere uitgaven en lagere inkomsten omwille van corona. Er blijft voldoende buffer en de schuldgraad blijft onder de 100 procent. Dat is geen toeval: Rudy Coddens, die schepen van Financiën is, beheert ons belastinggeld als de spreekwoordelijke ‘goede huisvader’. “We blijven zorgzaam omspringen met de centen van de Gentenaars. Goed bestuur houdt in dat we in alle openheid ons beleid voortdurend evalueren en bijsturen waar nodig. De coronacrisis is nog niet voorbij, maar de financiën van de Stad zijn gezond.”

 

‘Geen bijkomende lasten op volgende generaties!’

De exploitatierekening 2020, het ‘huishoudbudget’ van de Stad Gent, sluit af met een overschot van 46,24 miljoen euro. Dat is 23,19 miljoen euro beter dan gebudgetteerd.

Ruim 78,48 miljoen euro aan investeringen, zoals bijvoorbeeld de (her-)aanleg van wegen, parken en het onderhoud van gebouwen, werd aangerekend op het budget van 2020. Dat is 30,6 miljoen euro minder dan in 2019, vooral omdat er tijdens de lockdown nauwelijks of geen bouwwerken waren. Budgetten werden in deze budgetronde realistischer gespreid over de tijd. Desalniettemin blijven de ambities, bepaald aan het begin van de bestuursperiode, overeind. “We kunnen het vooropgestelde investeringsritme aanhouden, onder andere door ook een beroep te doen op extra subsidiekanalen en relancemiddelen van de hogere overheden. Daardoor daalt het netto investeringsvolume met ongeveer 10 miljoen euro, van 684 miljoen naar 675 miljoen euro.”

De autofinancieringsmarge (de mate waarin de Stad Gent in staat is haar investeringen te financieren op lange termijn) is ruim 26 miljoen euro beter dan voorzien. “Onder andere daardoor kunnen we het positief financieel resultaat aanhouden. Dat betekent dat de Stad Gent financieel gezond blijft en geen bijkomende lasten legt op de volgende generaties.”

Ook in 2021 steun voor kwetsbare Gentenaars, verenigingen, handelaars en ondernemers

De crisis hakt er ook in Gent hard in. De Stad neemt haar verantwoordelijkheid en neemt ook in 2021 extra maatregelen om kwetsbare Gentenaars, verenigingen, handelaars en ondernemers te ondersteunen, voor een bedrag van 6,42 miljoen euro. “Dat gebeurt onder andere door extra aanvullende financiële hulp, het aankopen van beschermingsmateriaal, extra budget voor geestelijke gezondheid, uitkeren van huurpremies, begeleiding voor tijdelijk werkloze Gentenaars en organisaties in moeilijkheden, enzovoort. Tegelijk zijn er 9,91 miljoen euro minder ontvangsten door onder andere het kwijtschelden of minder innen van enkele lokale belastingen, zoals de terrasbelasting, en een extra vrijstelling van huurgelden voor verenigingen en huurkwijtschelding voor zakelijke huurders die door corona een significante omzetdaling ondervinden.”

Verschillende diensten werden versterkt om toekomstige noden en ambities op te vangen. Voor de woonzorgcentra komt daarvoor extra steun van de Vlaamse overheid. De mobiele recyclageparken worden structureel ingebed. Om onverwachte uitgaven ten gevolge van de coronacrisis te kunnen opvangen voor de komende maanden, wordt een reservebudget van 1 miljoen euro voorzien.

“Dat alles heeft uiteraard een grote impact op de financiën. Daarom werd het financieel meerjarenplan 2020-2025  bijgestuurd waar nodig. Het gecumuleerd budgettair resultaat (zeg maar: de ‘spaarpot’ van het boekjaar 2020) is 27,32 miljoen euro. Die is er onder andere gekomen door bij de budgetopmaak 2021 een buffer te voorzien van 9,22 miljoen euro in 2025. Een juiste keuze, want er komen nog heel wat moeilijke maanden aan. Dat budget wordt gebruikt als financiering in het meerjarenplan voor het boekjaar 2021 om onder andere de mindere inkomsten en de hogere uitgaven op te vangen en eventuele bijkomende noden op te vangen.”


Ga naar Nieuws Vooruit
Over de Auteur

Team Vooruit

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant